Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji


Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 je partnerem s finančním příspěvkem projektu

„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0002

 

Datum zahájení projektu:                                                  01. 09. 2013

Ukončení realizace:                                                         30. 06. 2015

 

Výše finanční podpory pro Plzeňský kraj:                      95.938.495,63 Kč

Výše finanční podpory pro naši školu:                             5.310.505,32 Kč

 

Projekt je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu České republiky.

 

Cíl projektu: Investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Plzeňském kraji.

Projekt se zaměřuje na investiční a metodickou podporu technického a přírodovědného vzdělávání středních a základních škol v Plzeňském kraji. Je do něj zapojeno 18 středních a 70 základních škol.

Naše škola je úspěšným realizátorem evropských projektů. Ty se stávají prostředkem zkvalitnění výuky a motivace ke vzdělání. V tomto projektu je naší snahou rozvinout znalosti, schopnosti a přístup žáků k přírodovědnému a technickému vzdělávání. Dále jde o zkvalitnění podmínek pro studium nejen v technických oborech , které škola nabízí, ale i o zvýšení motivace žáků ke vzdělávání. Tento cíl reflektuje problematickou situaci na trhu práce v technických profesích i reálné uplatnění žáků.

Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku odborných předmětů, kdy  cílem je větší podíl praktické a názorné výuky oproti pouhé výuce teoretické, a také získání praktických kompetencí při manipulaci s moderním přístrojovým vybavením v souladu s RVP/ŠVP. Nové vybavení umožní větší podíl praktické výuky, individuální řešení úloh proti frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Součástí projektových aktivit je i zapojení žáků ze čtyř základních škol  s cílem podporovat zájem o techniku a přírodní vědy a tím ovlivňovat jejich profesní orientaci do těchto oblastí. V neposlední řadě projekt podpoří i rozvoj odborné spolupráce mezi pedagogy zúčastněných škol.

 

Zapojené základní školy:

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, příspěvková organizace, 331 41 Žihle 178

Základní  škola Manětín, příspěvková organizace, 331 62 Manětín 12

Základní škola Kozojedy, příspěvková organizace, 331 41 Kozojedy 123

Základní škola praktická Kralovice, příspěvková organizace, 331 41 Plzeňká 172

 

Spolupracující střední školy:

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Střední škola Oselce, 335 01 Oselce 1

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy

 

Realizační tým:

Mgr. Milan Oravec (projektový manažer partnera)

Ing. Radek Čuřík (garant klíčových aktivit)

Ing. Marie Jíchová (finanční manažer partnera)

Mgr. Alena Kupková (koordinátor partnera)

Pavla Karpíšková (garant B1d a organizátor společných akcí B1d za RHK PK)

a lektoři ze zapojených škol i odborníci z praxe

 

Cíle projektu budou naplňovány těmito klíčovými aktivitami (KA):

A1a - KA1 – cílené investice SŠ do vybavení odborné přírodovědné učebny a dílen odborného výcviku:

- modernizace přírodovědné učebny

- nákup trenažéru na svařování pro odborný výcvik

- nákup výukového modelu ABS a ASR pro odborný výcvik

A2a - KA2 – vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro technické a přírodovědné vzdělávání:  

- nákup vybavení nové přírodovědné učebny pro praktická cvičení z chemie, biologie a fyziky

- nákup zařízení, nábytku, demonstračního pracoviště pro učitele pro novou přírodovědnou učebnu

- nákup doplňujícího vybavení k zakoupeným výukovým modelům pro odborný výcvik

A2b - KA3 – vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení zakoupených v rámci projektu:

- proškolení pedagogů pro práci se zakoupenými výukovými modely v odborném výcviku a pro praktické činnosti v nové přírodovědné učebně

A2c - KA4 - vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK 

- proškolení pedagogů ve výstupech projektů OP VK: METALNET, SŠTO Havířov (CZ.1.07/1.1.24/01.0046), Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výuchovy (CZ.1.07/1.1.12/02.0021), Centra podpory inkluzivního vzdělávání (IPn CZ.1.07/4.1.00/06.0020), Podpora technických a přírodovědných oborů (IPn CZ.1.07/4.2.00/06.005)

A2d - KA5 – celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na technické a přírodovědné vzdělávání žáků SŠ:

- organizace přírodovědného kroužku (chemie, biologie, fyzika) v nové přírodovědné učebně

- organizace kroužků svařování (pro žáky naší školy i Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy – oboru Agropodnikání) s využitím nově zakoupeného vybavení dílen odborného výcviku

A2e - KA6 – vytvoření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb 
- spolupráce a vzájemné návštěvy s dalšími 3 středními školami v kraji, které připravují žáky ve stejných nebo příbuzných oborech vzdělávání, vzájemné předávání zkušeností (SŠ Rokycany, SŠ Oselce, SOŠ a SOU Sušice)

B1a - KA11 – sdílení učeben, laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání:

- pro čtyři zapojené ZŠ celodenní výukové akce rozdělené do přírodovědné učebny a dílen odborného výcviku s využitím nově pořízeného vybavení

B1b - KA12 - celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky ZŠ v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání:

- organizace dvou zájmových kroužků pro žáky čtyř zapojených ZŠ – kroužek Přírodní vědy hrou a kroužek Pracovní vyučování

B1c - KA13 – programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání:

- žáci SŠ připraví a zrealizují praktická cvičení v přírodovědné učebně a v dílnách odborného výcviku pro žáky čtyř zapojených ZŠ

B1d - KA14 – spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního vývoje:

- setkání žáků naší SŠ a čtyř zapojených ZŠ s představiteli firem formou exkurzí a workshopů (výběr firem na základě spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje)

B1e - KA15 – využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením:

- využijeme výstupy projektů: Ukažte to dětem, Komunikace vědy, Badatelé, Vědě a výzkumu vstříc

- implementace výstupů těchto projektů do klíčových aktivit KA5, KA11, KA12, KA13, KA14 a do ŠVP všech zapojených škol (naší SŠ a čtyř ZŠ)

 

Po dobu udržitelnosti projektu bude probíhat povinná výuka žáků SŠ s využitím výstupů tohoto projektu podle ŠVP včetně implementovaných prvků KA15. Dále bude probíhat každý školní rok realizace minimálně jedné volnočasové aktivity.