Sociální činnost

75-41-M/01 (maturitní obor)

Maturitní obor je určen: pro dívky a chlapce

Délka vzdělávání: 4 roky

Forma vzdělávání: denní

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

 

Charakteristika:

Absolventi mají přehled o systému sociálních služeb a znají podmínky jejich poskytování. Podílejí se na přípravě plánů nebo projektů v sociálních zařízeních, uplatňují ekonomické, administrativní a právní znalosti a dovednosti související s poskytováním sociálních služeb, provádějí  krizovou intervenci a základní sociální poradenství. Poskytují přímou pomoc klientům sociálních služeb, provádějí základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času. Ve své práci využívají odpovídajícím způsobem empatické a asertivní chování. Nedílnou součástí výuky jsou průběžné a souvislé praxe, které studenti absolvují již od druhého ročníku a v průběhu studia se tak seznámí s mnoha různými pracovišti. V rámci teoretické výuky si žáci volí studium jednoho cizího jazyka. Do prvního ročníku studia jsou zařazeny předměty s přírodovědným zaměřením. Zájemcům je umožněno absolvovat sportovní lyžařský a vodácký kurz. Od druhého ročníku převažují odborné předměty: sociální služby, pečovatelství, zdravotní nauka, péče o seniory, právo, organizace volného času, psychologické disciplíny, výživa atd. Součástí výuky je i hudební výchova, výtvarné činnosti, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova, ekonomika, technika administrativy a výpočetní technika.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má rovněž vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získal odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Součástí maturitního vysvědčení je Europass. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.