Zápis z jednání 3.10.2012

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání:3. října 2012

Místo konání: učebna Nj

Přítomni: p. Pavel Fojtík, p. Anatolie  Voznei, Bc. Jaroslava Kaucká

Host: Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

 1. Přivítání členů školské rady
 2. Výroční zpráva o činnosti školy
 3. Webová prezentace školy
 4. Informace o uskutečněných závěrečných zkouškách a maturitní zkoušce
 5. Podané projekty
 6. Diskuse, různé
   

ad 1.

Uvítání členů ŠR SŠ Kralovice.

ad 2.

Výroční zpráva o činnosti školy (dále jen „výroční zpráva“) za uplynulý školní rok 2011/2012 byla předložena k projednání a následnému schválení.

 • Všichni byli seznámeni s obsahem výroční zprávy.
 • Výroční zpráva byla jednomyslně schválena členy školské rady.

ad 3.

Členové školské rady byli informováni o nové webové prezentaci školy.

ad 4.

Předsedkyně školské rady podala členům informace o výsledcích závěrečných a maturitních zkoušek.

ad 5.

Ředitel školy informoval členy rady o realizovaných a připravovaných projektech:

Zkvalitnění a modernizace OV  (schváleno, prosinec – výběrové řízení, zahájení provozní fáze 1. 9. 2013)

Motivace pro technické vzdělávání pro žáky 8. a  9. tříd ZŠ (požádáno o dotace, realizace říjen 2012 – březen 2013)

Realizace úspor energie - areál dílen ( ve stádiu schválení)

Technickoekonomická studie na výstavbu haly (zhodnocení, zda je výhodnější oprava stávající haly či výstavba nové)

Technické dovednosti žáků  (realizace 9. říjen a 6. listopad 2012 – ukázkové dny a soutěže v areálu dílen SŠ)

Úspěšná škola (realizace září 2012 – 31. ledna 2013, 3 tematické části 1. Marketingová strategie, 2. Komunikace, 3. Motivace žáků ZŠ)

Škola bez nudy  (realizace od září 2012, učitelé a mistři OV vytvářejí výukový materiál)

Prevence sociálně patologických jevů  (návrh podán září 2012 na MŠMT)

ad 6.

Jednání školské rady bylo zakončeno diskusí s návrhy na další zlepšování chodu školy. Datum příštího setkání ŠR SŠ Kralovice stanoví po domluvě se členy rady předsedkyně                  na počátku roku 2013.

Usnesení

Školská rada schvaluje

 • Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok 2011/2012

Školská rada bere na vědomí

 • Informace ředitele školy o podaných a probíhajících žádostech o dotace a o dalších plánovaných a probíhajících aktivitách školy

Zapsala: J. Kaucká