Zápis z jednání 27.3.2018

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

 • Datum konání:     27. 3. 2018   15:30 – 16:30
 • Místo konání :      ředitelna školy
 • Přítomni :            Luboš Prusík , Jaroslav Šiml
 • Hosté :                 Mgr. Milan Oravec
 • Program :       1. Zahájení

                                   2. Seznámení se s rozpočtem školy pro rok 2018

                                   3. Projednání rozpočtu školy

                                   4. Diskuze - projekty, podpora odborného vzdělávání

                                   5. Stanovisko Svazu učňovských zařízení ČR

                                   6,  Usnesení

 

 1. Zasedání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32, zahájil předseda Jaroslav Šiml v 15.30 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků pan Luboš Prusík, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml. Zástupce zřizovazele pan Pavel Fojtík se na zasedání nedostavil a ani se neomluvil.    

 

 1. Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal informace k rozpočtu školy pro rok 2018.  Proti roku  2017 je výše provozního rozpočtu mírně navýšena. Rozpočet v oblasti přímých výdajů je přibližně ve stejné výši, ale s nižším limitem zaměstnanců.

 

 1. Školská rada projednala a vzala na vědomí rozpočet předložený ředitelem školy Mgr. Milanem Oravcem.

 

 1. V diskuzi pan ředitel informoval školskou radu o pokračujících projektech na škole – bezbariérový přístup do budovy s termínem dokončení 6/2018, rekonstrukce počítačové učebny s termínem dokončení 7/2018. Začal krajský projekt na podporou odborného vzdělávání  žáků školy a 5 spolupracujících základních škol (kroužky matematický, čtenářský, robotika, kovářský, 3D tisku) a  pro žáky ZŠ kroužek zpracování kovů v dílnách odborného výcviku.

 

 1. Školská rada se seznámila se stanoviskem Svazu učňovských zařízení k návrhu odsunutí platnosti reformy financování školství – otevřený dopis předsedy SUZ ČR, z.s Karla Dvořáka adresovaný na MŠMT dne 22.3.2018.

 

 1. Usnesení:
 • Školská rada  projednala a vzala na vědomí roupočet Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32, Kralovice pro rok 2018.
 • Školská rada  poděkovala řediteli školy za předané informace a ukončila zasedání v 16.30 hodin.
 • Termín příští schůze školské rady je plánován předběžně na září 2018 (v případě potřeby dříve)

 

…................................................................................................................................

Jaroslav Šiml                                                                                        Luboš Prusík