Zápis ze školské rady 3. 5. 2018

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

 

Datum konání:   3. 5. 2018    16:15 – 17:30 hod.

Místo konání:      dílny OV

Přítomni:            Luboš Prusík, Jaroslav Šiml.

 

Program:  1. Zahájení

                        2. Projednání inspekční zprávy ČŠI

                        3. Projednání připomínek ředitele ke zprávě ČŠI a stanoviska ČŠI k připomínkám

                        4. Projednání a schválení úprav ve školním řádu v souvislosti s GDPR

                        5. Projednání a schválení aktualizovaných ŠVP všech oborů

                        6. Diskuze

                        7. Usnesení

 

  1. Zasedání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32, zahájil předseda Jaroslav Šiml v 16.15 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků pan Luboš Prusík, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml. Zástupce zřizovatele pan Pavel Fojtík se již podruhé nedostavil, ani neomluvil.

 

  1. Školská rada přečetla inspekční zprávu ČŠI. Inspekční činnost proběhla v naší škole ve dnech

20. 11. – 23. 11. 2017. Inspekční tým tuto zprávu podepsal dne 23.1.2018 a převzetí zprávy podepsal ředitel školy dne 25.1.2018.

 

  1. Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal 7. 2. 2018 v zákonné lhůtě k této zprávě připomínky. ČŠI k těmto připomínkám vyjádřila stanovisko, které jsme následně koncem měsíce dubna obdrželi

Stanovisko školské rady k této kontrole: Kontrola proběhla v měsíci listopad 2017 a první zápis z kontroly obdržel ředitel až po 60 dnech. Takováto lhůta nám připadá příliš dlouhá. Kontrola byla zaměřena především na maturitní obor Sociální činnost s návrhem ČŠI o možnosti zavést obor  učební. Touto variantou by se vedení školy mělo zabývat.  Dále je nutno zdůraznit, že připomínky ředitele školy jsou dle názoru školské rady oprávněné a tyto spolu se stanoviskem ČŠI jsou k nahlédnutí u předsedy školské rady, ředitele školy a nebo zřizovatele školy.

 

  1. Školská rada se seznámila s úpravami ve školním řádu. Jde o nutné úpravy v souladu s novou legislativou k ochraně osobních údajů (GDPR). K 25. 5. 2018 je připravena směrnice ke GDPR a všichni zaměstnanci budou dne 24. 5. 2018 s touto směrnicí seznámeni.
  2. Projednání a schválení aktualizovaných ŠVP všech oborů, u učebních oborů v souvislosti se změnou výuky matematiky podle rozhodnutí MŠMT.
  3. Školská rada zvažuje informovat zřizovatele Střední školy Kralovice, že se jejich zástupce nezúčastňuje  jednání.
  4. Usnesení:

Školská rada:

  • Projednala inspekční zprávu ČŠI včetně připomínek ředitele a stanoviska ČŠI k těmto     připomínkám.
  • Projednala a schválila úpravy ve školním řádu v souvislosti s GDPR.
  • Projednala s schválila aktualizované ŠVP všech oborů.

…..............................…                                                    ......................................

Jaroslav Šiml                                                               Luboš Prusík