Zápis z jednání 10. 12. 2014

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

Datum konání:     10. 12. 2014  15:00 – 16:00
Místo konání:       ředitelna školy
Přítomni:             Pavel Fojtík, Jaroslav Šiml
Omluvena:           Lenka Hegedüsová
Hosté:                 Mgr. Milan Oravec, Mgr. Jaroslava Kaucká
Program:

1. Zahájení
2. Informace Mgr. Jaroslavy Kaucké, předsedkyně minulé školské rady o činnosti školské rady v minulém volebním období a ředitele školy Mgr. Milana Oravce o výsledcích voleb do nové školské rady
3. Projednání a schválení jednacího řádu školské rady                           
4. Volba předsedy školské rady
5. Diskuze k aktuálnímu dění ve škole
6. Usnesení, závěr
                         
ad 1.
Mgr. Milan Oravec přivítal členy nové školy a Mgr. Kauckou, předsedkyni minulé školské rady.
ad 2.
Mgr. Kaucká informovala o činnosti školské rady v minulém volebním období. Ředitel školy seznámil členy školské rady s průběhem a výsledky voleb do školské rady a se jmenováním zástupce zřizovatele.
ad 3.
Mgr. Milan Oravec předložil školské radě stávající jednací řád školské rady k projednání. Školská rada jednací řád projednala a přijala s platností od 10. 12. 2014.
ad 4.
Členové školské rady jako svého předsedu zvolili pana Jaroslava Šimla, který získal dva hlasy přítomných členů školské rady.
ad 5.
Členové školské rady diskutovali o současném dění ve škole, o novém vybavení školy, o opravách havarijních stavů, o možnostech zvýšení zájmů uchazečů o studium, např. svářečský kurz pro automechaniky, stipendia pro žáky apod.
ad 6.
Školská rada přijala následující usnesení a ředitel školy poděkoval všem za účast na prvním jednání nové školské rady Střední školy Kralovice.

Usnesení:
Školská rada projednala a schválila:
Jednací řád školské rady
Volbu předsedy školské rady

Zápis podepsali:         Pavel Fojtík, Jaroslav Šiml