Zápis z jednání 28.3.2017

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

Datum konání:    28. 3. 2017   15:00 – 16:00 hod.
Místo konání:      ředitelna školy
Přítomni:            Lenka Hegedüsová, Jaroslav Šiml.
Hosté:                Mgr. Milan Oravec
Program :       1. Zahájení
                     2. Seznámení se s rozpočtem školy pro rok 2017
                     3. Projednání rozpočtu školy
                     4. Úpravy ve školním řádu
                     5. Diskuze
                     6. Usnesení

1.    Zasedání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32, zahájil předseda Jaroslav Šiml v 15.00 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků paní Lenka Hegedüsová, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml.

2.    Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal informace k rozpočtu školy pro rok 2017.
Na provozní výdaje dostala škola o něco více (z důvodů větších odpisů) než v loňském roce. Další složkou rozpočtu školy jsou přímé výdaje. Ředitel školy informoval školskou radu o ponížení této složky vzhledem k poklesu počtu žáků. Platy všech současných zaměstnanců jsou rozpočtem pro letošní rok zajištěny.

3.    Školská rada  projednala a vzala na vědomí rozpočet předložený ředitelem školy Mgr. Milanem Oravcem.

4.    Školská rada se seznámila s úpravami ve školním řádu. Většinou jde o nutné úpravy v souladu s novou legislativou. Naše vnitřní úprava se týká bodů 2.4.8 tj používání mobilních telefonu při výuce, 3.1.2 tj. žákům je zakázáno vnášet do školy i repliky zbraní, 4.2.15 tj. přezkoušení žáka v případě nesplnění jednoznačných kritérií hodnocení prospěchu určených vyučujícím na začátku klasifikačního období.

5.    Školská rada v diskuzi hovořila s Mgr. Milanem Oravcem o možnosti posílení personálu na škole, a to především jednoho učitele odborného výcviku do dílen, ale také na pozice vychovatel, kuchařka, učitel. Vzhledem k rozpočtu si nemůžeme dovolit navýšit stav zaměstnanců, pan ředitel má prioritu zachovat všem zaměstnancům osobní ohodnocení a není jeho snahou toto hodnocení odebírat.
Velikou poctou pro SŠ Kralovice je ocenění  našeho učitele odborného výcviku pana Jaroslava Kozla hejtmanem Plzeňského kraje za dlouholeté vynikající výsledky jeho práce ve školství.

6.    Usnesení:

Školská rada:
●    projednala a vzala na vědomí rozpočet Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 na rok 2017
●    schválila nový školní řád, jeho platnost je od 1.5. 2017


Jaroslav Šiml                                                               Lenka Hegedüsová