Zápis z jednání 7. 10. 2015

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

 

Datum konání:      07. 10. 2015        15:00 – 16:00

Místo konání :       ředitelna školy

Přítomni :             Lenka Hegedüsová , Jaroslav Šiml

Omluven:              Pavel Fojtík

Hosté :                 Mgr. Milan Oravec

 

Program:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015

3. Závěry kontrol České školní inspekce

4. Prohlídka nového vybavení učeben a opravené stěny v jídelně školy

5. Usnesení, závěr

 

  1. Zasedání školské rady Střední školy , Kralovice , nám. Osvobození 32 zahájil předseda Jaroslav Šiml v 15:00 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků paní Lenka Hegedüsová, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml, zástupce zřizovatele pan Pavel Fojtík se telefonicky omluvil.
  2. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za rok 2014/2015.
  3. Ředitel školy seznámil školskou radu se závěry České školní inspekce, která kontrolovala v naší škole maturitní zkoušky oboru Sociální činnost, a také závěrečné zkoušky učebního oboru Opravář zemědělských strojů. Obě kontroly byly hodnoceny Českou školní inspekcí bez nedostatků.
  4. Školská rada si prohlédla za doprovodu ředitele školy Mgr. Milana Oravce zrekonstruované učebny vybavené novým nábytkem, lavicemi, projektory a pomůckami pro teoretickou výuku žáků a opravený strop v jídelně školy.
  5. Usnesení a závěr :
  • Školská rada schvaluje výroční zprávu Střední školy Kralovice, nám. Osvobození 32  za školní rok 2014/2015,
  • Školská rada  bere na vědomí závěry České školní inspekce.

Závěrem se školská rada domluvila na příštím setkání, které bude probíhat v areálu dílen školy koncem měsíce března 2016, v případě potřeby dříve.

Zápis  vyhotoven dne 7. 10. 2015

Zápis podepsali

 

Jaroslav Šiml                                                                        Lenka Hegedüsová