Stravování

Provozní řád školního stravování

 

1) Zaměstnanci zajišťující provoz školní jídelny

 

Pracovní zařazení

Jméno a příjmení

Telefonní kontakty

E-mail

Vedoucí školní jídelny:

- poskytuje přihlášky ke stravování a vede jejich evidenci

- vede evidenci a prodej bezkontaktních čipů

- zajišťuje vyúčtování stravného, připravuje podklady pro inkasní platby 

- zajišťuje v  mimořádných případech objednávání a odhlašování stravy

- řeší dotazy, připomínky týkající se stravování

Blanka Vaníčková

373 397 912

773 777 461

blanka.vanickova@sskralovice.cz

Vedoucí kuchařka

Ivana Starková

373 397 912

Kuchařky

Jana Bejvančická

Jana Havlíčková

Jana Zlomková

 

2) Provoz školní jídelny

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků Střední školy Kralovice, závodní stravování zaměstnanců školy a stravovací služby pro další osoby.

Školní stravování se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 6 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, závodní stravování vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

3) Rozsah služeb školního stravování

            Školní stravování rozlišuje hlavní jídla, tj. oběd a večeře a doplňková jídla, tj. snídaně, přesnídávka a svačina.

            Každé z výše uvedených jídel má právo strávník odebrat nejvýše jednou denně.

            Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně.

 

4) Doba výdeje stravy žákům a zaměstnancům školy

            Snídaně + přesnídávka              7:00 h              -             7:40 h            žáci

            Oběd                                          11:30 h            -           12:45 h            žáci + zaměstnanci

            Svačina                                      15:00 h            -           16:00 h            žáci

            Večeře                                       17:20 h            -           18:00 h            žáci + zaměstnanci

     Doporučená doba odběru stravy poskytovaná formou výdeje stravy do nádob (jídlo-nosičů) donesených jiným strávníkem

            Oběd                                          11:10 h            -           11:25 h 

            Za kvalitu jídla poskytovaného do nádob (jídlonosičů) škola neručí.

 

5) Přihlášení ke stravování

            Žák, který se bude stravovat ve školní jídelně, si vyzvedne u vedoucí školní jídelny „Přihlášku ke stravování“, kterou po jejím vyplnění a s podpisem zákonného zástupce žáka odevzdá zpět vedoucí školní jídelny.

            Na základě této přihlášky si žák zakoupí u vedoucí školní jídelny bezkontaktní čip.

 

6)  Nárok na dotovanou stravu

            Nárok na odběr dotované stravy má každý žák školy po řádném přihlášení ke stravování a zaplacení stravy.

            V době nemoci žáka je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možné stravu odebrat do přinesených nádob v době od 11:10 h do 11:25 h. Na další dny jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit. V případě, že není strava odhlášena, jedná se o neoprávněné čerpání, které může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.

 

7) Objednávání a odhlašování stravy

            Objednávání a odhlašování stravy lze den předem v době od 7:00 h do 12:00 h prostřednictvím internetu na www.strava.cz  nebo mobilu, v mimořádných případech u vedoucí školní jídelny buď osobně nebo telefonicky na telefonu č. 373 397 912 nebo 773 777 461, případně e-mailem na adrese blanka.vanickova@sskralovice.cz. Hromadné odhlašování stravy z důvodu výletů, sportovních, kulturních a jiných akcí pořádaných pro žáky školy provede třídní učitel nebo jeho zástupce nejpozději 3 dny předem u vedoucí školní jídelny. Zároveň předá seznam odhlášených žáků a termín odhlášek.

            Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována.

 

8) Výše stravného

            Výše stravného je stanovena na základě vyhl. č. 107/2005 Sb. v platném znění v rozmezí stanovených finančních limitů a dle věku strávníka.

            Výše stravného pro strávníky ve věku 15 a více let činí:

Druh stravy

Cena stravy v Kč

Snídaně

14,--

Přesnídávka

10,--

Oběd

26,--

Svačina

10,--

Večeře

24,--

Celkem celodenní strava

84,--

 

9) Způsob úhrady stravného

            Úhrada stravného je stanovena formou inkasa. Strávník si zajistí v peněžním ústavu ke svému účtu „Souhlas s inkasem“, kde stanoví limit, do kterého si může škola inkasovat z účtu strávníka (doporučujeme u celodenní stravy s ubytováním Kč 3 000,--, u odběru pouze oběda Kč 600,--). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu předá strávník vedoucí školní jídelny.  

Inkaso je prováděno vždy k 20. dni v měsíci, platba je na měsíc následující. Inkasem z účtu se hradí částka snížená o odhlášenou stravu z důvodu vykonávání praktického vyučování mimo školu na smluvních pracovištích, případně o stravu odhlášenou v minulém období.

Bankovní spojení školy: KB Kralovice, č. ú.  6638371/0100

 

10)  Vyúčtování na konci školního roku

            Vyúčtování případných přeplatků či nedoplatků, které nebyly vyúčtovány způsobem uvedeným v bodě 9, bude provedeno účetní do 20. 7. daného roku.

 

 

 

11)  Provozní doba školní jídelny v době prázdnin, příp. ředitelského volna

            V době školních prázdnin, příp. ředitelského volna se ve školní jídelně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

12) Jídelní lístek

            Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny vždy na následující týden a zveřejňuje jej na webových stránkách školy www.sskralovice.cz,  www.strava.cz  a vývěsce v prostorách školní jídelny.

 

13) Způsob zajištění dozoru

            Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy v době výdeje oběda, vychovatelé v době výdeje večeří a školníci v době výdeje snídaně a přesnídávky.

            Zaměstnanci vykonávající dozor dohlíží na dodržování norem slušného chování a  hygienických a stravovacích návyků.

 

14) Chování žáků ve školní jídelně

            Žáci přicházejí do školní jídelny společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny nebo v doprovodu vychovatelů.

            Do jídelny vstupují žáci postupně podle volné kapacity u jídelních stolů.

            Dozor k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci školy a školníci. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně.

            Žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně a čekají v pořadí na výdej stravy u výdejního pultu.

            Žáci dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.

            Stravu a nápoje si strávníci vyzvedávají sami u výdejního pultu.

            Použité nádobí odkládají do vyhrazeného okénka, místo u stolu po sobě zanechávají čisté a uklizené.

            Strávníci se řídí pokyny dozorujících zaměstnanců školy a dbají pokynů personálu školní kuchyně.

            Strávníkům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny.

            Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, žáci ji neodnášejí z místnosti.

            Do školní jídelny není povolen vstup osobám, které nemají zajištěn a zakoupen odběr stravy.

            Přídavky stravy jsou nenárokové a závisí od průběhu výdeje.

            V případě opakovaného nevhodného chování ve školní jídelně, může být žák vyloučen ze školního stravování. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

 

15) Informace o alergenech

            Informaci o přítomnosti alergenu v potravině (stravě) strávník získá na vyžádání u vedoucí školní jídelny, v době její nepřítomnosti u zaměstnance školní jídelny, vydávajícího stravu.

 

16)  Závěrečná ustanovení

            Na tento provozní řád navazují další vnitřní směrnice školy.

            Kontrolou dodržování ustanovení tohoto řádu je pověřena pí Blanka Vaníčková, vedoucí školní jídelny. O kontrole provádí písemné záznamy.

            Tento provozní řád vstoupil v platnost dne 1. 11. 2016 a zároveň ruší platnost předchozího provozního řádu.

 

V Kralovicích dne 1. 10. 2018

Vypracovala: Bc. Věra Kubatová, VTEÚ

 

                                                                                                                      Mgr. Milan Oravec

                                                                                                                      ředitel školy


Jídelna školy

/album/jidelna-skoly/pb050038-jpg/
/album/jidelna-skoly/pb050040-jpg/
/album/jidelna-skoly/pb050041-jpg/
/album/jidelna-skoly/pb050042-jpg/
/album/jidelna-skoly/pb050046-jpg/
/album/jidelna-skoly/pb050048-jpg/
/album/jidelna-skoly/pb050049-jpg/
/album/jidelna-skoly/pb050050-jpg/

—————