Zápis z jednání 28.3.2012

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání: 28. 3. 2012

Místo konání: ředitelna SŠ

Přítomni: p. Pavel Fojtík, p. Anatolie  Voznei, Bc. Jaroslava Kaucká

Host: Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

  1. Zahájení, kontrola bodů z minulé porady
  2. Projednání navrženého Organizačního řádu školy, školního a klasifikačního řádu
  3. Rozpočet školy
  4. Nábor žáků pro školní rok 2012/2013
  5. Přidělení financí na traktor pro výuku cvičných jízd
  6. Různé

ad 1.

Setkání školské rady zahájila paní J. Kaucká, která předala členům školské rady e-mailovou poštou k nahlédnutí Organizační řád školy, školní a klasifikační řád, aby se členové mohli k předpisu vyjádřit.

ad 2.

Předsedkyně školské rady projednala se členy rady předložený návrh Organizačního řádu školy, školního a klasifikačního řádu. Návrh byl projednán a jednomyslně schválen. Nabývá platnost od 1. května 2012.

ad 3.

Ředitel školy seznámil přítomné členy rady s rozpočtem školy pro rok 2012. Školská rada rozpočet projednala.

ad 4.

Školská rada projednávala stav přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013. Ředitel školy informoval o počtu podaných přihlášek na školu.

ad 5.

Vedení Střední školy Kralovice dostalo prostředky na strojní investici ve výši 600 000 Kč na nákup traktoru pro výuku cvičných jízd. Zbytek uhradí z vlastních prostředků. Ing. Čuřík (zástupce ředitele pro praktické vyučování) a pan Zeman se zúčastnili výběrového řízení na Centrálním nákupu Plzeň. Dodavatel traktoru bude firma Agrowest Plzeň, která splnila požadované podmínky.

ad 6.

Zástupci rady se opět vrátili k projednání dostavby dopravního hřiště na úseku odborného výcviku. Mgr. Milan Oravec informoval členy rady, že počátek budování hřiště bude pravděpodobně v roce 2013.  V současné době se pracuje na projektu dopravního hřiště.

Ředitel školy informoval členy rady o nedořešeném problému s budovou domova mládeže. Část pozemku není zapsána v katastru nemovitostí. Situaci řeší krajský úřad s městem Kralovice. Pan Fojtík zjistí bližší informace na krajském úřadě a bude informovat ředitele školy.

Další setkání školské rady upřesní předsedkyně školské rady.

Školská rada projednala a schválila:

  • organizační řád školy, školní a klasifikační řád,
  • rozpočet školy pro rok 2012 předložený ředitelem školy.

Školská rada doporučuje:

  • podporovat dostavbu dopravního hřiště na úseku dílen odborného výcviku.

Zapsala: J. Kaucká