Stravování

Provozní řád školního stravování

 

1) Zaměstnanci zajišťující provoz školní jídelny

 

Vedoucí školní jídelny:

- poskytuje přihlášky ke stravování a vede jejich evidenci

- vede evidenci a prodej bezkontaktních čipů

- zajišťuje vyúčtování stravného, připravuje podklady pro inkasní platby 

- zajišťuje v  mimořádných případech objednávání a odhlašování stravy

- řeší dotazy, připomínky týkající se stravování

Blanka Vaníčková

373 397 912

773 777 461

blanka.vanickova@sskralovice.cz

Vedoucí kuchařka

Ivana Starková

373 397 912

Kuchařka

Jana Bejvančická

Kuchařka Jana Havlíčková

 

2) Provoz školní jídelny

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků Střední školy Kralovice, závodní stravování zaměstnanců školy a stravovací služby pro další osoby.

Školní stravování se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 6 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, závodní stravování vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

3) Rozsah služeb školního stravování

            Školní stravování rozlišuje hlavní jídla, tj. oběd a večeře a doplňková jídla, tj. snídaně, přesnídávka a svačina.

            Každé z výše uvedených jídel má právo strávník odebrat nejvýše jednou denně.

            Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně.

 

4) Doba výdeje stravy žákům a zaměstnancům školy

            Snídaně + přesnídávka             7:00 h            -             7:40 h            žáci

            Oběd                                       11:30 h            -           12:45 h            žáci + zaměstnanci

            Svačina                                   15:00 h            -           16:00 h            žáci

            Večeře                                    17:20 h            -           18:00 h            žáci + zaměstnanci

     Doporučená doba odběru stravy poskytovaná formou výdeje stravy do nádob (jídlo-nosičů) donesených jiným strávníkem

            Oběd                                       11:10 h            -           11:25 h 

      Za kvalitu jídla poskytovaného do nádob (jídlonosičů) škola neručí.

 

5) Přihlášení ke stravování

            Žák, který se bude stravovat ve školní jídelně, si vyzvedne u vedoucí školní jídelny „Přihlášku ke stravování“, kterou po jejím vyplnění a s podpisem zákonného zástupce žáka odevzdá zpět vedoucí školní jídelny.

            Na základě této přihlášky si žák zakoupí u vedoucí školní jídelny bezkontaktní čip.

 

6)  Nárok na dotovanou stravu

            Nárok na odběr dotované stravy má každý žák školy po řádném přihlášení ke stravování a zaplacení stravy.

            V době nemoci žáka je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možné stravu odebrat do přinesených nádob v době od 11:10 h do 11:25 h. Na další dny jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit. V případě, že není strava odhlášena, jedná se o neoprávněné čerpání, které může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.

 

7) Objednávání a odhlašování stravy

            Objednávání a odhlašování stravy lze den předem v době od 7:00 h do 12:00 h prostřednictvím internetu na www.strava.cz  nebo mobilu, v mimořádných případech u vedoucí školní jídelny buď osobně nebo telefonicky na telefonu č. 373 397 912 nebo 773 777 461, případně e-mailem na adrese blanka.vanickova@sskralovice.cz. Hromadné odhlašování stravy z důvodu výletů, sportovních, kulturních a jiných akcí pořádaných pro žáky školy provede třídní učitel nebo jeho zástupce nejpozději 3 dny předem u vedoucí školní jídelny. Zároveň předá seznam odhlášených žáků a termín odhlášek.

            Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována.

 

8) Výše stravného

            Výše stravného je stanovena na základě vyhl. č. 107/2005 Sb. v platném znění v rozmezí stanovených finančních limitů a dle věku strávníka.

            Výše stravného pro strávníky ve věku 15 a více let činí:

Druh stravy

Cena stravy v Kč

Snídaně

14,--

Přesnídávka

10,--

Oběd

26,--

Svačina

10,--

Večeře

24,--

Celkem celodenní strava

84,--

 

9) Způsob úhrady stravného

            Úhrada stravného je stanovena formou inkasa. Strávník si zajistí v peněžním ústavu ke svému účtu „Souhlas s inkasem“, kde stanoví limit, do kterého si může škola inkasovat z účtu strávníka (doporučujeme u celodenní stravy s ubytováním Kč 3 000,--, u odběru pouze oběda Kč 600,--). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu předá strávník vedoucí školní jídelny.  

Inkaso je prováděno vždy k 20. dni v měsíci, platba je na měsíc následující. Inkasem z účtu se hradí částka snížená o odhlášenou stravu z důvodu vykonávání praktického vyučování mimo školu na smluvních pracovištích, případně o stravu odhlášenou v minulém období.

Bankovní spojení školy: KB Kralovice, č. ú.  6638371/0100

 

10)  Vyúčtování na konci školního roku

            Vyúčtování případných přeplatků či nedoplatků, které nebyly vyúčtovány způsobem uvedeným v bodě 9, bude provedeno účetní do 20. 7. daného roku.

 

11)  Provozní doba školní jídelny v době prázdnin, příp. ředitelského volna

            V době školních prázdnin, příp. ředitelského volna se ve školní jídelně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

12) Jídelní lístek

            Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny vždy na následující týden a zveřejňuje jej na webových stránkách školy www.sskralovice.cz,  www.strava.cz  a vývěsce v prostorách školní jídelny.

 

13) Způsob zajištění dozoru

            Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy v době výdeje oběda, vychovatelé v době výdeje večeří a školníci v době výdeje snídaně a přesnídávky.

            Zaměstnanci vykonávající dozor dohlíží na dodržování norem slušného chování a  hygienických a stravovacích návyků.

 

14) Chování žáků ve školní jídelně

            Žáci přicházejí do školní jídelny společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny nebo v doprovodu vychovatelů.

            Do jídelny vstupují žáci postupně podle volné kapacity u jídelních stolů.

            Dozor k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci školy a školníci. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně.

            Žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně a čekají v pořadí na výdej stravy u výdejního pultu.

            Žáci dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.

            Stravu a nápoje si strávníci vyzvedávají sami u výdejního pultu.

            Použité nádobí odkládají do vyhrazeného okénka, místo u stolu po sobě zanechávají čisté a uklizené.

            Strávníci se řídí pokyny dozorujících zaměstnanců školy a dbají pokynů personálu školní kuchyně.

            Strávníkům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny.

            Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, žáci ji neodnášejí z místnosti.

            Do školní jídelny není povolen vstup osobám, které nemají zajištěn a zakoupen odběr stravy.

            Přídavky stravy jsou nenárokové a závisí od průběhu výdeje.

            V případě opakovaného nevhodného chování ve školní jídelně, může být žák vyloučen ze školního stravování. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

 

15) Informace o alergenech

            Informaci o přítomnosti alergenu v potravině (stravě) strávník získá na vyžádání u vedoucí školní jídelny, v době její nepřítomnosti u zaměstnance školní jídelny, vydávajícího stravu.

 

16)  Závěrečná ustanovení

            Na tento provozní řád navazují další vnitřní směrnice školy.

            Kontrolou dodržování ustanovení tohoto řádu je pověřena pí Blanka Vaníčková, vedoucí školní jídelny. O kontrole provádí písemné záznamy.

            Tento provozní řád vstoupil v platnost dne 1. 11. 2016 a zároveň ruší platnost předchozího provozního řádu.

 

V Kralovicích dne 1. 11. 2016

Vypracovala: Bc. Věra Kubatová, VTEÚ

 

                                                                                                                     Mgr. Milan Oravec

                                                                                                                      ředitel školy

Jídelna školy