Zápis z jednání 4. 10. 2016

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32
Datum konání:     04.10.2016        15:00 – 16:00
Místo konání:       ředitelna školy
Přítomni:              Lenka Hegedüsová , Jaroslav Šiml
Hosté:                  Mgr. Milan Oravec
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2015 - 2016
3. Seznámení se závěry kontrol České školní inspekce
4. Projednání a schválení dodatků ŠVP k inkluzi a ŠVP domova mládeže
5. Usnesení, Závěr
1.    Zasedání školské rady  Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 zahájil předseda    Jaroslav Šiml v 15:00 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků paní Lenka Hegedüsová, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml, zástupce zřizovatele pan Pavel Fojtík se nedostavil, ani neomluvil.
2.    Školská rada projednala výroční zprávu školy za školní rok 2015-2016 a schválila ji.
3.    Ředitel školy seznámil školskou radu se závěry České školské inspekce, která kontrolovala v naší škole 15.9.2016 podzimní termín maturitní zkoušky oboru Sociální činnost. Kontrola byla hodnocena Českou školní inspekcí bez závad.
4.    Školská rada projednala a schválila dodatky ke školním vzdělávacím programům  Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Sociální činnost v souvislosti se změnou školského zákona a ŠVP domova mládeže.
5.    Usnesení a závěr:
•    Školská rada schvaluje výroční zprávu Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32, Kralovice za školní rok 2015/2016.
•    Školská rada bere na vědomí závěry České školní inspekce.
•    Školská rada schvaluje dodatky ke všem třem ŠVP a ŠVP domova mládeže.
Konec jednání školské rady v 16:00 h.
Zápis  vyhotoven dne 4.10.2016
Zápis podepsali

Jaroslav Šiml                                                                    Lenka Hegedüsová